Obxectivo xeral nº 4. Diminuír os riscos e reducir os danos para a saúde e o benestar derivados do consumo de alcohol, tabaco e drogas ilegais.
Obxectivos específicos
 • 4.1. Reducir o número de mozos que conducen vehículos de motor baixo os efectos do alcohol ou outras drogas.
 • 4.2. Reducir os accidentes de tráfico relacionados co consumo de alcohol e outras drogas.
 • 4.3. Reducir a exposición da poboación ao aire contaminado por fume de tabaco en lugares pechados.
 • 4.4. Evitar os danos e as alteracións no desenvolvemento infantil provocadas polo consumo de drogas por parte do pai e/ou da nai.
 • 4.5. Reducir a prevalencia de consumidores de drogas con patróns problemáticos ou condutas de alto risco para a saúde (utilización da vía intravenosa, uso compartido de xiringas e outros materiais de consumo, consumo múltiple de drogas e as relacións sexuais sen protección).
 • 4.6. Reducir os episodios de consumo intensivo de alcohol e intoxicacións etílicas.
 • 4.7. Reducir as urxencias hospitalarias relacionadas co alcohol e outras drogas.
 • 4.8. Reducir a prevalencia das enfermidades infectocontaxiosas entre os usuarios de drogas que acceden aos servizos asistenciais.
 • 4.9. Reducir a mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas (sobredose).
 • 4.10. Reducir as mortes en accidentes de tráfico relacionadas co alcohol.

Obxectivo xeral Nº 5. Mellorar a cobertura asistencial dos trastornos aditivos.
Obxectivos específicos
 • 5.1. Mellorar a información dos profesionais dos sistemas de saúde e servizos sociais e dos cidadáns sobre a oferta de servizos dispoñibles para o tratamento das adiccións.
 • 5.2. Facilitar a accesibilidade ao tratamento dos consumidores abusivos de alcohol mediante a oferta de intervencións breves desde os servizos de Atención Primaria e tratamentos especializados na Rede de Condutas Aditivas.
 • 5.3. Potenciar os programas de deshabituación tabáquica.
 • 5.4. Promover, en coordinación cos servizos de Atención Primaria, o acceso ao tratamento das persoas con adiccións sociais.
 • 5.5. Impulsar estratexias que faciliten a accesibilidade aos servizos asistenciais e a adhesión ao tratamento das mulleres con trastornos aditivos.
 • 5.6. Promover estratexias de captación e vinculación aos servizos asistenciais da poboación con drogodependencias en situación de exclusión.
 • 5.7. Asegurar a continuidade asistencial da poboación reclusa con drogodependencias.
 • 5.8. Facilitar o acceso a tratamentos especializados ás persoas con drogodependencias e problemas xurídico-legais.

Obxectivo xeral Nº 6. Garantir unha asistencia de calidade ás persoas con problemas de adicción desde o Sistema Público de Saúde.
Obxectivos específicos
 • 6.1. Normalizar a atención que se vai brindar ás persoas con trastornos aditivos, garantindo o seu acceso ao conxunto de servizos e prestacións do Sistema Público de Saúde.
 • 6.2. Mellorar os mecanismos de coordinación das unidades de condutas aditivas cos servizos de Atención Primaria e Especializada, en particular cos servizos de Saúde Mental a través da implementación do circuíto de atención ao paciente.
 • 6.3. Implementar un modelo de xestión por procesos en todos os centros de Rede de Tratamento de Condutas Aditivas, que permita estandarizar protocolos de actuación e os procesos e procedementos de avaliación diagnóstica, tratamento, seguimento e coordinación.
 • 6.4. Mellorar a efectividade dos tratamentos das adiccións.
 • 6.5. Asegurar o tratamento dos trastornos mentais concomitantes coa adicción que presenten os pacientes atendidos na Rede de Tratamento de Condutas Aditivas de Galicia.
 • 6.6. Adaptar a oferta asistencial xeral ás singularidades que presentan colectivos como os menores en situación de risco, inmigrantes e mulleres con trastornos aditivos.
 • 6.7. Potenciar o papel dos servizos de Atención Primaria de Saúde no diagnóstico precoz dos problemas de abuso ou dependencia do alcohol e o tabaco e no tratamento e seguimento da patoloxía orgánica relacionada co consumo de drogas.
 • 6.8. Impulsar a posta en marcha de intervencións breves con bebedores de risco e de deshabituación tabáquica por parte dos servizos de Atención Primaria de Saúde.
 • 6.9. Potenciar os programas de dispensación de metadona a través das oficinas de farmacia e os servizos de Atención Primaria.
 • 6.10. Actualizar a normativa reguladora dos criterios de acreditación dos centros e servizos de tratamento das condutas aditivas de Galicia.
 • 6.11. Mellorar a satisfacción dos pacientes dos centros de tratamento de condutas aditivas coa atención recibida nestes.
 
As LIÑAS ESTRATÉXICAS que recolle o Plan de Trastornos Adictivos de Galicia 2011-2016 con relación á asistencia son:
 
  
Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016
 
5. Ámbitos de actuación
 
5.1 Redución da demanda
A redución da demanda comprende desde a promoción da saúde ata as estratexias de prevención do consumo e problemas asociados, pasando pola diminución de riscos e redución de danos e a asistencia e inserción social
 
5.1.1 Prevención

5.1.2 Diminución do risco e redución do dano
 
Trátase de dous conceptos próximos, pero non idénticos. A diminución do risco atópase máis próxima á prevención (como no caso dos programas orientados a evitar a condución de vehículos baixo os efectos do alcol ou outras drogas, a fin de previr os accidentes de tráfico), mentres que a redución do dano incumbe máis á faceta asistencial (é o caso dos programas de mantemento con derivados opiáceos, ou as salas de venopunción asistida).
En calquera caso, trátase de actividades e programas que, desde hai anos, experimentaron un elevado nivel de desenvolvemento en España e noutros países, e que merecen unha consideración especial nesta Estratexia.
Os obxectivos aos que deben dirixirse as intervencións neste ámbito son: evitar que o consumo experimental e o uso esporádico convértanse en uso continuado e, sobre todo, reducir ou limitar os danos ocasionados á saúde das persoas que consomen drogas e, en xeral, os efectos socio sanitarios indesexables relacionados co seu uso.
As actividades que deben manterse e as que deberán mellorar no marco desta Estratexia son distintas cando se relacionan tanto cos riscos como cos danos producidos polo consumo de drogas legais, medicamentos e sustancias eventualmente adictivas de fácil acceso, que cando se refiren ao consumo de drogas ilegais, aínda que, con todo, comparten algúns aspectos.

Poboacións diana:
É razoable afirmar que a sociedade no seu conxunto debe ter unha información adecuada e suficiente sobre a intención, as características e a sólida evidencia de efectividade que informa aqueles programas e actividades dirixidos a diminuír os riscos e reducir os danos que ocasiona o consumo de drogas. Ao mesmo tempo, é preciso salientar a necesidade de velar para que programas, campañas e materiais específicos, non acaben utilizándose en contextos inadecuados (por exemplo, con poboación xeral).

Os grupos de poboación beneficiarios destes programas e actividades son:
 • Sectores de poboación consumidores de drogas, non susceptibles de inclusión en programas encamiñados á abstención do consumo.
 • Consumidores de heroína de longa duración.
 • Contornas de poboación en situación de marxinalidade ou exclusión social (por exemplo, persoas que viven en barrios marxinais, grupos vinculados aos «mercados das drogas», persoas internas en centros penais, etc.).
 • Grupos de poboación que frecuentan contornas e participan en situacións onde existe unha especial facilidade para o consumo (por exemplo, concentracións xuvenís en contextos de lecer e festa, discotecas, etc.).
 • Colectivos que por determinadas circunstancias poden verse especialmente afectados polo consumo de sustancias psicoactivas, como poden ser os condutores de vehículos ou as mulleres embarazadas.
 
Este tipo de programas comprende unha serie variada de actuacións entre as que cabe citar: programas de mantemento con metadona, intercambio de xiringas e kits sanitarios, talleres de sexo seguro, etc. Aínda que nun principio estiveron moi relacionados coa prevención da infección do VIH e a SIDA, e en estreita relación co consumo de heroína, estes programas foron evolucionando e na actualidade inclúen actividades de prevención de accidentes de tráfico por consumo de alcol e outras drogas, así como actuacións de diminución de riscos, especialmente en contextos de lecer nocturno.
En relación co anterior, os sectores de poboación que máis se benefician deles ampliáronse desde uns colectivos de heroinómanos en situación marxinal nos seus inicios, a capas cada vez máis amplas e integradas na sociedade.

Contextos de actuación:
Para obter un resultado eficaz na diminución do risco e na redución do dano, as actuacións deben levar a cabo, basicamente a nivel comunitario, en dous grandes ámbitos: o da atención social, e o sanitario. En relación con eles, cabe sinalar os seguintes aspectos estratéxicos:

No ámbito da atención social:
 • Fomentar a orientación comunitaria do conxunto do sistema de atención social, promovendo e reforzando actividades coordinadas entre os distintos servizos existentes (recursos de rúa, dispositivos itinerantes, sistema xudicial, servizos de urxencias, etc.), tanto autonómicos como locais.
 • Mellorar a cobertura e a accesibilidade das persoas internas nos centros penais a programas específicos de redución de danos-intercambio de xiringas, metadona, etc.
 • Mellorar os programas de medidas alternativas á prisión.
 • Facilitar a resposta oportuna das Forzas e Corpos de Seguridade e outros colectivos dedicados á atención cidadá e de urxencias, fronte a situacións nas que é necesaria unha intervención rápida para evitar mortes por sobredoses ou outros danos evitables.
 • Ampliar a cobertura de programas de rúa ou de contacto, acceso e detección precoz de problemas que afectan a grupos de poboación en situación de risco.
 • Reforzar os sistemas de alerta e detección de novos consumos.
 • Mellorar a información relativa aos recursos asistenciais e optimizar os procesos de cribaje e derivación aos servizos pertinentes.
 
No ámbito sanitario:
 • Fomentar a orientación comunitaria do conxunto do sistema sanitario e a súa coordinación cos recursos sociais, promovendo e reforzando actividades coordinadas entre os distintos servizos existentes (Saúde Pública, Atención Primaria, servizos sanitarios de urxencias, etc.), tanto autonómicos como locais.
 • Promover a coordinación entre a atención primaria, os centros de atención a drogodependentes, os centros de saúde mental e os dispositivos de apoio, co propósito de xerar sinerxias na abordaxe dos problemas ocasionados polo consumo de drogas.
 • Optimizar a implicación das oficinas de farmacia e dos farmacéuticos nos programas de intercambio de xiringas e de información e consello.
 • Mellorar a calidade da actuación dos servizos de urxencias hospitalarios mediante a capacitación dos profesionais e o deseño conxunto de procedementos de atención co obxectivo principal da redución de danos (morbimortalidad directa e indirecta) e a detección e derivación dos pacientes.
 • Mellorar a resposta dos servizos de emerxencias e da atención especializada.
 •  

5.1.3 Asistencia e integración social
 
A análise e a revisión das políticas de drogas nos últimos anos en España permiten observar o cambio producido na percepción social do fenómeno do consumo de drogas e das drogodependencias. Quizais o máis significativo resida na concepción das adiccións como unha enfermidade máis e, por tanto, no recoñecemento de que os afectados polas mesmas teñen dereito á correspondente atención sanitaria e social.
A atención sanitaria e social das persoas con problemas relacionados co consumo de sustancias psicoactivas debe estar adaptada ás novas necesidades, sendo necesario que se garanta, atenda, facilite, coordine e incremente a mesma, desde a máxima de que calquera programa está en función das necesidades do individuo.
As características da atención sanitaria ao drogodependente deben contemplar, como principios básicos, a individualización do tratamento, a atención normalizada desde os diferentes recursos sanitarios da rede asistencial pública, a integralidad e coordinación dos recursos implicados, así como a posibilidade de presentar unha carteira de programas diversificados e flexibles adaptados á realidade do usuario, á hora de establecer o plan terapéutico.
O contexto asistencial no que se desenvolve a desintoxicación e a deshabituación da conduta adictiva é de relevante importancia, e cada vez está máis estendida a conclusión de que existe unha relación directamente proporcional entre as actuacións sanitarias e sociais no marco natural da contorna do paciente e o éxito terapéutico.
Doutra banda, ao alto grao de calidade xa alcanzado polas redes asistenciais no conxunto do Estado na actualidade, trátase de engadir a máxima precocidad posible nas intervencións (detección de factores de risco e cribaje, derivación, diagnóstico da adicción, inicio da deshabituación, e estratexias de mantemento e consolidación da abstinencia), así como de garantir a calidade (efectividade, eficiencia, equidade) das intervencións diagnósticas e terapéuticas, para o que é imprescindible a coordinación entre os servizos sociais, o sistema xudicial e os servizos sanitarios.
As recaídas no consumo de drogas, unha vez iniciado o proceso de tratamento, forman parte do mesmo, e como tal han de abordarse, tanto polos profesionais como polo propio paciente e a contorna familiar e social que lle rodea.
Débese ter en conta que, para moitas persoas, o problema non é única e exclusivamente o abandonar o consumo dunha determinada sustancia, senón outras circunstancias: policonsumos, enfermidade mental, precariedade económica, desarraigamento social, laboral e/ou familiar, e en xeral ruptura ou inexistencia de vínculos sociais integradores. Neste sentido, débese prestar unha especial atención á potenciación e mellora dos recursos de inserción social para aquelas persoas que abandonan as institucións penais.
Así mesmo, é fundamental reforzar os mecanismos que promoven a «non desvinculación» das persoas en tratamento do seu medio laboral e, en todo caso, que faciliten a reinserción no mesmo. Faise necesaria unha atención integral e coordinada dirixida á incorporación social da persoa, ao acceso e goce dos dereitos sociais básicos (vivenda, emprego, educación, saúde, protección social, etc.), que, ademais, teña en conta os distintos perfís das persoas, non só desde as carencias, senón, sobre todo, desde as súas potencialidades e capacidades, o que esixe a diversidade e personalización na atención, acompañamento e tratamento.

Poboacións diana:
Neste apartado, os sectores de poboación sobre os que se debe traballar son:
 • Persoas con problemas de adicción que se achan en tratamento nos diversos recursos da rede pública ou específica de atención (centros ambulatorios, comunidades terapéuticas, etc.).
 • Persoas que consomen drogas e que acoden á rede sanitaria xeral por problemas relacionados co seu consumo ou por outros problemas de saúde.
 • Persoas con problemas de adicción ou que lograron a abstinencia e, en ambos os casos, áchanse en vías de inserción social (laboral, formativa, etc.).
 • Persoas que se achan internas en centros penais ou están a seguir programas alternativos ao cumprimento de penas de prisión.
 • Menores consumidores de drogas, internos en centros de protección ou reforma.
 • As familias ou a contorna das persoas con problemas de adicción, con especial atención aos descendentes.
 • As persoas afectadas por patoloxía dual, que presentan cadros comórbidos complicados que se cronifican e empeoran a evolución e o prognóstico do problema adictivo.
 
Contextos de actuación:
As contornas desde onde se desenvolve este ámbito de intervención son:

O sistema sanitario:
Mediante a implicación dos servizos de atención primaria e dos dispositivos de apoio específicos (centros de atención e seguimento; centros de saúde mental, etc.), pero sempre tendendo á «non duplicación» de redes asistenciais. Adicionalmente, hai que prestar atención ao fomento da coordinación entre o primeiro chanzo asistencial e a atención especializada.
 
Os servizos sociais:
Mediante a coordinación entre traballadores sociais dos sistemas social e sanitario.
 
O ámbito laboral:
Asegurando a coordinación dos servizos de prevención de riscos laborais, os comités de empresa e os sindicatos, tanto cos servizos sanitarios como cos sociais.

O sistema xudicial:
Promovendo a coordinación co sector socio-sanitario e facilitando un enfoque xudicial orientado á incorporación social das persoas en situacións vulnerables.
 
 • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
 • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
 • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.