Obxectivo xeral Nº 7. Apoiar os procesos de integración social das persoas atendidas en Rede de Tratamento de Condutas Aditivas.
Obxectivos específicos:
 • 7.1. Facilitar o acceso das persoas con trastornos aditivos ás prestacións e programas do Sistema de Servizos Sociais e do Sistema Público de Emprego.
 • 7.2. Establecer mecanismos estables de colaboración entre os centros da Rede de Tratamento de Condutas Aditivas, os servizos sociais e os servizos de emprego que favorezan a integración social das persoas con trastornos aditivos.
 • 7.3. Elaborar un modelo de xestión dos procesos de incorporación social dos beneficiarios da Rede de Tratamento de Condutas Aditivas, consensuado cos sistemas de servizos sociais e de emprego.
 • 7.4. Promover programas dirixidos a mellorar as habilidades sociais e persoais que favorezan a autonomía persoal das persoas con dificultades de integración social polos seus problemas de adicción.
 • 7.5. Desenvolver competencias persoais e/ou profesionais que faciliten aos pacientes da Rede de Tratamento de Condutas Aditivas o acceso e a continuidade nun emprego normalizado.
 • 7.6. Desenvolver medidas de acción positiva fronte á exclusión social e/ou laboral das persoas con problemas de adicción en situación de vulnerabilidade.
 • 7.7. Colaborar no deseño, seguimento e avaliación de itinerarios individualizados de incorporación social, xunto cos servizos sociais e de emprego.
 • 7.8. Difundir as mellores prácticas dos diferentes recursos de interese no ámbito da inserción sociolaboral de persoas con problemas de adicción.
 • 7.9. Promover unha conciencia social integradora respecto ás adiccións e ao seu impacto no conxunto da sociedade.
 • 7.10. Facilitar a cobertura de certas necesidades básicas á poboación con drogodependencias en situación de exclusión que non accede aos servizos de tratamento das adiccións.
 • 7.11. Facilitar recursos que permitan aos individuos con trastornos aditivos en situación de exclusión social incorporarse a tratamento e participar en programas de incorporación social.
 • 7.12. Apoiar a incorporación social dos reclusos con drogodependencias.
 
As LIÑAS ESTRATÉXICAS que recolle o Plan de Trastornos Adictivos de Galicia 2011-2016 con relación á incorporación social son:
 
 
Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016
 
5. Ámbitos de actuación
 
5.1 Redución da demanda
A redución da demanda comprende desde a promoción da saúde ata as estratexias de prevención do consumo e problemas asociados, pasando pola diminución de riscos e redución de danos e a asistencia e inserción social
 
5.1.1 Prevención

5.1.2 Diminución do risco e redución do dano
 
5.1.3 Asistencia e integración social
 
A análise e a revisión das políticas de drogas nos últimos anos en España permiten observar o cambio producido na percepción social do fenómeno do consumo de drogas e das drogodependencias. Quizais o máis significativo resida na concepción das adiccións como unha enfermidade máis e, por tanto, no recoñecemento de que os afectados polas mesmas teñen dereito á correspondente atención sanitaria e social.
A atención sanitaria e social das persoas con problemas relacionados co consumo de sustancias psicoactivas debe estar adaptada ás novas necesidades, sendo necesario que se garanta, atenda, facilite, coordine e incremente a mesma, desde a máxima de que calquera programa está en función das necesidades do individuo.
As características da atención sanitaria ao drogodependente deben contemplar, como principios básicos, a individualización do tratamento, a atención normalizada desde os diferentes recursos sanitarios da rede asistencial pública, a integralidad e coordinación dos recursos implicados, así como a posibilidade de presentar unha carteira de programas diversificados e flexibles adaptados á realidade do usuario, á hora de establecer o plan terapéutico.
O contexto asistencial no que se desenvolve a desintoxicación e a deshabituación da conduta adictiva é de relevante importancia, e cada vez está máis estendida a conclusión de que existe unha relación directamente proporcional entre as actuacións sanitarias e sociais no marco natural da contorna do paciente e o éxito terapéutico.
Doutra banda, ao alto grao de calidade xa alcanzado polas redes asistenciais no conxunto do Estado na actualidade, trátase de engadir a máxima precocidad posible nas intervencións (detección de factores de risco e cribaje, derivación, diagnóstico da adicción, inicio da deshabituación, e estratexias de mantemento e consolidación da abstinencia), así como de garantir a calidade (efectividade, eficiencia, equidade) das intervencións diagnósticas e terapéuticas, para o que é imprescindible a coordinación entre os servizos sociais, o sistema xudicial e os servizos sanitarios.
As recaídas no consumo de drogas, unha vez iniciado o proceso de tratamento, forman parte do mesmo, e como tal han de abordarse, tanto polos profesionais como polo propio paciente e a contorna familiar e social que lle rodea.
Débese ter en conta que, para moitas persoas, o problema non é única e exclusivamente o abandonar o consumo dunha determinada sustancia, senón outras circunstancias: policonsumos, enfermidade mental, precariedade económica, desarraigamento social, laboral e/ou familiar, e en xeral ruptura ou inexistencia de vínculos sociais integradores. Neste sentido, débese prestar unha especial atención á potenciación e mellora dos recursos de inserción social para aquelas persoas que abandonan as institucións penais.
Así mesmo, é fundamental reforzar os mecanismos que promoven a «non desvinculación» das persoas en tratamento do seu medio laboral e, en todo caso, que faciliten a reinserción no mesmo. Faise necesaria unha atención integral e coordinada dirixida á incorporación social da persoa, ao acceso e goce dos dereitos sociais básicos (vivenda, emprego, educación, saúde, protección social, etc.), que, ademais, teña en conta os distintos perfís das persoas, non só desde as carencias, senón, sobre todo, desde as súas potencialidades e capacidades, o que esixe a diversidade e personalización na atención, acompañamento e tratamento.

Poboacións diana:
Neste apartado, os sectores de poboación sobre os que se debe traballar son:
 • Persoas con problemas de adicción que se achan en tratamento nos diversos recursos da rede pública ou específica de atención (centros ambulatorios, comunidades terapéuticas, etc.).
 • Persoas que consomen drogas e que acoden á rede sanitaria xeral por problemas relacionados co seu consumo ou por outros problemas de saúde.
 • Persoas con problemas de adicción ou que lograron a abstinencia e, en ambos os casos, áchanse en vías de inserción social (laboral, formativa, etc.).
 • Persoas que se achan internas en centros penais ou están a seguir programas alternativos ao cumprimento de penas de prisión.
 • Menores consumidores de drogas, internos en centros de protección ou reforma.
 • As familias ou a contorna das persoas con problemas de adicción, con especial atención aos descendentes.
 • As persoas afectadas por patoloxía dual, que presentan cadros comórbidos complicados que se cronifican e empeoran a evolución e o prognóstico do problema adictivo.
 
Contextos de actuación:
As contornas desde onde se desenvolve este ámbito de intervención son:

O sistema sanitario:
Mediante a implicación dos servizos de atención primaria e dos dispositivos de apoio específicos (centros de atención e seguimento; centros de saúde mental, etc.), pero sempre tendendo á «non duplicación» de redes asistenciais. Adicionalmente, hai que prestar atención ao fomento da coordinación entre o primeiro chanzo asistencial e a atención especializada.
 
Os servizos sociais:
Mediante a coordinación entre traballadores sociais dos sistemas social e sanitario.
 
O ámbito laboral:
Asegurando a coordinación dos servizos de prevención de riscos laborais, os comités de empresa e os sindicatos, tanto cos servizos sanitarios como cos sociais.

O sistema xudicial:
Promovendo a coordinación co sector socio-sanitario e facilitando un enfoque xudicial orientado á incorporación social das persoas en situacións vulnerables.
 • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
 • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
 • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.