Prevención > Fundamentos >
1.Promover a adopción de estilos de vida saudables na poboación xeral
 
Obxectivos específicos
 • Mellorar a calidade da información dispoñible por parte da poboación xeral
 • Mellorar o nivel de coñecemento da poboación sobre as consecuencias que o consumo de drogas ten sobre a saúde.
 • Modificar as actitudes sociais fronte ás drogas.
 • Retrasar a idade de inicio do consumo de drogas.
 • Reducir a prevalencia do consumo de drogas.
 
Estratexias
 • Posta en marcha de campañas de sensibilización e información dirixidas á poboación xeral sobre os riscos asociados ao consumo de alcohol e outras drogas, especialmente en idades tempranas.
 • Difusión dos recursos de prevención existentes.
 • Actuacións e intervencións nos medios de comunicación.
 • Distribución de folletos, guías e carteis informativos.
 • Creación dun espazo informativo nos medios de comunicación onde se poida falar e debater acerca do tema das drogodependencias.
 • Posta en marcha dun espazo informativo nos medios de comunicación no que se informe ou debata acerca das drogodependencias.
 
2. Promover a adopción de estilos de vida saudables entre a poboación escolar
 
Obxectivos específicos
 • Formar ao alumnado acerca dos efectos e riscos do consumo de drogas.
 • Reducir a idade de inicio no consumo de drogas.
 • Reducir a prevalencia do consumo de drogas na poboación escolar.
 • Modificar as crenzas e actitudes da poboación escolar sobre as drogas.
 
Estratexias
 • Intervencións desenvolvidas na aula có alumnado: obradoiros, charlas informativas, actividades audiovisuais, debates, etc
 • Talleres ou cursos de formación en prevención das drogodependencias para o profesorado dos centros escolares de educación infantil, primaria, secundaria, postobrigatoria, formación profesional e PCPI.
 • Difusión de guías informativas acerca do consumo de diferentes drogas.
 • Reunións cos e coas orientadores dos centros escolares para que plantexen as súas necesidades ou inquedanzas.
 
3. Promover a implicación das nais e dos pais como axentes de saúde e como factores de protección ante o consumo de drogas
 
Obxectivos específicos
 • Mellorar as habilidades educativas e de comunicación das familas
 • Mellorar a calidade da información sobre drogas de que dispoñen as nais, os pais e/o titores/as
 • Mellorar as actitudes educativas das nais e dos pais.
 • Favorecer as actitudes preventivas das nais e dos pais.
 
Estratexias
 • Implementación de obradoiros ou charlas sobre o consumo de drogas dirixidas aos pais/nais con fillos e fillas en idade escolar (5 ata 18 anos), que serán impartidos no propio centro escolar.
 • Difusión e envío de folletos ou guías informativas, a casa dos pais e nais do alumnado, con información para afrontar nos seus fillos e fillas o problema do inicio, consumo e abuso de alcohol, tabaco, cannabis e outras drogas, así como previr o seu consumo e mellorar a comunicación e relación cos seus fillos e fillas.
 • Difusión dos programas de prevención dirixidos ás familias a través de FOANPAS (Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos) 
 
4. Promover a adopción de estilos saudables de vida e de ocupación do tempo libre entre a poboación adolescente e a mocidade
 
Obxectivos específicos
 • Reducir a intención de consumo de drogas
 • Incrementar a percepción de risco asociado ao consumo de drogas
 • Mellorar a información sobre drogas entre a poboación xuvenil, favorecendo a toma de conciencia da problemática que xera o seu uso ou abuso.
 • Formar aos e ás mediadoras xuvenís en prevención en drogodependencias.
 
Estratexias
 • Formación en drogodependencias de mediadores e mediadoras xuvenís que forman parte de asociacións ás que asisten a xuventude.
 • Difusión de guías, folletos, carteis informativos.
 • Impartición nas autoescolas de charlas ou talleres informativos sobre o impacto dos consumos de alcohol e outras drogas na seguridade viaria, dirixidas á mocidade que aspiran á obtención do permiso de circulación, en caso de formar un grupo mínimo de 10 alumnos ou alumnas.
 
5. Promover a adopción de estilos saudables entre a poboación traballadora, e reducir a incidencia dos problemas sociosanitarios relacionados co uso de drogas no medio laboral
 
Obxectivos específicos
 • Facilitar a implementación de actuacións destinadas á prevención de consumos de drogas e os danos asociados aos mesmos, integradas nos plans de prevención de riscos laborais
 • Reducir a prevalencia dos consumos de drogas entre os traballadores e as traballadoras.
 • Reducir comportamentos de risco, entre á poboación traballadora, asociados ao consumo de drogas (conducción de vehículos, manipulación de máquinas, etc.)
 • Conseguir que se respecte a normativa en materia de consumo de drogas no ámbito de traballo.
 • Facilitar información e orientación á poboación traballadora con consumos problemáticos que permitan a derivación a un centro especializado para o seu tratamento.
 
Estratexias
 • Sensibilización das direccións das empresas e persoas responsables de prevención de riscos laborais e de saúde laboral sobre o impacto dos consumos de drogas nestes ámbitos.
 • Apoio, mediante o asesoramento técnico, para o establecemento de programas de prevención nas empresas.
 • Formación de persoas mediadoras laborais na prevención (persoal dos comités de seguridade e saúde, departamentos de recursos humanos, servizos de prevención e saúde laboral…).
 • Realización de talleres dirixidos a traballadores e traballadoras onde se lles informe sobre os riscos do consumo de alcohol, tabaco ou outras drogas.
 • Difusión de guías informativas sobre as drogas e os efectos e riscos asociados ao seu uso.
 • Difusión de guías informativas que lles permita a traballadores e traballadoras o autorrecoñecemento das conductas de abuso de drogas e favoreza a petición de axuda.
 • Información sobre os recursos asistenciais dispoñibles e asesoramento para o manexo dos problemas de abuso ou dependencia ás drogas.
 • Sensibilización e formación dos e das profesionais do sector da hostelería e lecer para potenciar un consumo de alcohol responsable, para que non vendan ou sirvan alcohol á poboación menor de idade, para que traten de erradicar o trapicheo nos seus locais e saiban actuar en caso de emerxencia por causa do consumo de sustancias.
 
6. Potenciar a consideración das diferencias existentes nas pautas de consumo de drogas das mulleres e dos homes
 
Obxectivos específicos
 • Reducir a prevalencia de consumo de drogas entre as mulleres.
 • Mellorar a información das mulleres sobre as diferentes drogas, os seus efectos e consecuencias.
 • Mellorar as intervencións asistenciais coas mulleres con problemas derivados do consumo de drogas.
 
Estratexias
 • Realización de talleres para a prevención do consumo de drogas, dirixidos a mulleres, e que teñan en consideración a perspectiva de xénero.
 • Difusión de materiais de prevención específicos para mulleres.
 • Potenciar a implicación das e dos profesionais sanitarios na sensibilización e na prevención dos danos ocasionados polo consumo de drogas nas mulleres durante a xestación e lactancia
 
7. Formación dos mediadores e das mediadoras sociais como axentes preventivos
 
Obxectivos específicos
 • Mellorar a información sobre drogodependencias que posúe a poboación diana.
 • Motivar a implicación activa dos e das mediadoras sociais no desenvolvemento de programas de prevención en diferentes ámbitos.
 
Estratexias
 • Formación en prevención de persoas que poden exercer unha función mediadora na prevención de drogodependencias: educadores/as sociais, profesionais da educación, da saúde, de servizos sociais, voluntariado, monitores/as deportivos, persoas integrantes de asociacións, de ONGs, policía local…
 
Para levar a cabo todas as accións preventivas anteriormente descritas débense ter en conta todos os recursos existentes na comunidade. Isto conleva unha estratexia global, contemplando e coordinando as actuacións levadas a cabo polos recursos comunitarios nos distintos colectivos (familiar, escolar, asociativo, laboral…), có fin de conseguir unha intervención coherente e eficaz no ámbito territorial.
 • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
 • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
 • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.